SKADEFÖREBYGGANDE - Brand

Brandinformation

Som företagare och fastighetsägare har du det
yttersta ansvaret för brandskyddet i lokal/fastighet. Myndigheternas krav på brandskydd inriktar sig
främst på att skydda människoliv, så hur skyddar du din egendom?


Med några enkla medel kan man förebygga att en brand uppstår eller sprider sig.
Nedan följer några enkla tips som du även hittar HÄR

fire

Se till att utse en brandskyddsansvarig på företaget. Det innebär att personen är påläst om ansvaret, uppdaterar brandskyddet och ser till att det fungerar samt att övriga personalen är med i det förebyggande arbetet och kan hantera släckutrustningen. Läs gärna mer om Systematiskt brandskyddsarbete, SBA.
I försäkringsbolagens villkor finns ”säkerhetsföreskrifter” och det är viktigt att ni följer dessa för att få full ersättning vid skada. Förebygg alla era eventuella risker för även om man har ett bra skydd är det jobbigt att råka ut för en brand.


Brandsläckningsredskap och larmanordningar
skall finnas i den utsträckning som anges av kommunens brand- eller räddningstjänst eller av ditt försäkringsbolag.


Branddörrar skall vara stängda
eller vara uppställd med anordning som stänger dörren vid rökutveckling. OBS: blockera inte branddörren!


Brännbart material förvarat utomhus
 på annan tid än under normal arbets- och öppettid, får inte emballage eller annat brännbart material förvaras på lastkaj, varuintag eller annan plats utomhus närmare än 6 meter från byggnad (vissa försäkringsbolag har hårdare krav). Detta gäller dock inte om förvaring sker i sluten och låst container.


Tobaksrökning
får endast ske på särskilt anvisade platser.


Speciella anordningar
där risk för överhettning föreligger, exempelvis bastuaggregat, trinettkök och kaffebryggare, skall vara försedd med timer som inte går att koppla ut.


Lysrör

• Blinkande lysrör innebär brandfara, byt ut dessa direkt.
• Använd säkerhetsglimtändare
• Halogenlampor kan bli över 200°c, dessa måste monteras rätt samt inte vara i närheten av brännbart material.


Brandfarliga Heta Arbeten
kräver utsedd tillståndsansvarig för heta arbeten och måste utföras enligt särskilda föreskrifter


Ansvar för brandskydd
Enligt lagen 2003:778 om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att det dokumenteras.